Domů / Podmínky vrácení peněz
Odběr novinek
Platební brána GoPay

 

GoPay - plaťte u nás bezpečně:
GoPay platební místo Verified by Visa MasterCard Secure Code  
 
Přijímáme tyto platební karty:    
VISA VISA Electron MasterCard Maestro

 

Podmínky vrácení peněz

Vrácení peněz lze uplatnit odstoupením od smlouvy

 

Odstoupení od smlouvy - Článek VI. Obchodních podmínek společnosti Bamboolik s.r.o.:

 

6.1. Spotřebitel (odst. 1.3. obchodních podmínek) má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem (odst. 1.2. obchodních podmínek) ve lhůtě 14 (slovy čtrnácti) dnů. Odstoupením od smlouvy se závazek z kupní smlouvy zrušuje od počátku a v rozsahu jeho účinků zanikají práva a povinnosti stran.

6.2. Lhůta běží ode dne převzetí zboží spotřebitelem nebo jím určenou osobou (nikoliv dopravcem). Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží ode dne převzetí poslední dodávky zboží spotřebitelem nebo jím určenou osobou (nikoliv dopravcem). Pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží spotřebitelem nebo jím určenou osobou (nikoliv dopravcem).

6.3. Bližší podmínky a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem (dále též jen „odstoupení“) se dle prováděcího předpisu k ustanovením §§ 1820 odst. 1, písm. f) a 1820 odst. 2 nového občanského zákoníku (Nařízení vlády č. 363/2013 Sb.) stanovují takto (ve svém souhrnu „poučení o možnosti odstoupení od smlouvy“):

a) spotřebitel odstoupí od smlouvy odesláním oznámení prodávajícímu o tom, že od smlouvy odstupuje, a to jednostranným právním jednáním v písemné formě (Článek IX. obchodních podmínek); doloží též doklad o zakoupení zboží u prodávajícího

b) k dodržení lhůty pro odstoupení postačuje odeslat oznámení o něm prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty

c) spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení, zaslat prodávajícímu zpět nebo je předat na adrese sídla prodávajícího; lhůta se považuje za zachovanou, pokud je zboží odesláno zpět před uplynutím lhůty 14 (slovy čtrnácti) dnů

d) pokud spotřebitel účinně odstoupí od smlouvy, prodávající mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátí všechny platby, které od něho obdržel, včetně nákladů na dodání zboží - pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel spolu s oznámením o odstoupení výslovně neurčil jinak nebo s tím souhlasil; spotřebiteli tím však v žádném případě nevzniknou další náklady

e) prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby dle písm. d) dříve, než obdrží od spotřebitele vrácené zboží nebo než spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět prodávajícímu, podle toho, co nastane dříve

f) v případě odstoupení od smlouvy spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží; v individuálních případech je možná dohoda o opačném postupu, případně poskytnutí slevy na další nákup ve výši odpovídající vynaloženým přímým nákladům spojeným s vrácením zboží v důsledku odstoupení od smlouvy

g) spotřebitel v souvislosti s odstoupením od smlouvy odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti

h) spotřebitel bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno (nad rámec povoleného snížení ceny zboží dle písm. g) shora), vzniká prodávajícímu vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé; nárok na náhradu takto vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení plateb dle písm. d) – výslovně se stanovuje, že škoda se nenahrazuje uvedením do předešlého stavu a dále, že při určení výše škody se ve smyslu ustanovení § 2969 odst. 1 nového občanského zákoníku vychází z prodejní ceny poškozeného zboží, která se tak považuje za jeho cenu obvyklou

6.4. Vrácení zboží dle odst. 6.3. písm. c) obchodních podmínek se řídí obdobnými pravidly jako u předání zboží k reklamaci (odst. 7.10 písm. c) obchodních podmínek); zboží musí být prodávajícímu předáno čisté a nezapáchající; z hygienických důvodů nelze v opačném případě zboží přijmout a ve stejném stavu bude vráceno zpět spotřebiteli nebo bude proti nároku spotřebitele i v tomto případě započten nárok prodávajícího na náhradu škody dle odst. 6.3. písm. h) obchodních podmínek.

6.5 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, nebo které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a dále od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.