Obchodní podmínky

Obchodní podmínky 

obchodní společnosti Bamboolik s.r.o.
se sídlem i provozovnou na adrese: Ječná 1321/29a, 62100 Brno - Řečkovice
identifikační číslo: 29318122
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 77379
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bamboolik.cz
Kontaktní telefon: +420 731 440 935
E-mail: info@bamboolik.cz

 

Článek I.

Základní ustanovení


1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Bamboolik s.r.o., IČ 29318122, (dále jen „prodávající“) blíže upřesňují a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále „kupní smlouva“ nebo jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (s výhradou smluv dle odst. 1.4. obchodních podmínek).

1.2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na základní internetové stránce http://www.bamboolik.cz/, popřípadě na jiné shodného označení s uvedením odlišné národní nebo generické domény nejvyššího řádu, je-li adresa internetové stránky v této podobě registrována prodávajícím (dále v souhrnu jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní téhož obsahu v českém jazyce, případně vícejazyčného (dále jen „webové rozhraní obchodu“), umožňujícím uzavřít kupní smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (za pomoci prostředku komunikace na dálku). Kupující souhlasí s použitím prostředku komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím (smlouva uzavíraná distančním způsobem). Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředku komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím (např. náklady na internetové připojení, náklady na následné telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

1.3. Prodávající vystupuje ve smluvním vztahu s kupujícím jako podnikatel. Pokud kupující uzavírá kupní smlouvu nebo s prodávajícím jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, považuje se za spotřebitele a uzavíraná kupní smlouva je smlouvou spotřebitelskou (dále jen „spotřebitelská smlouva“ a „spotřebitel“). Pokud se některá práva a povinnosti, případně jiná sdělení uvedená v obchodních podmínkách týkají spotřebitele, má se na mysli termínem spotřebitel též termín kupující. Kupující, který není spotřebitel, se pro účely uzavírané kupní smlouvy považuje rovněž za podnikatele ve smyslu ustanovení §§ 420 – 422 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „nový občanský zákoník“). Kupující, který je podnikatelem, se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají jakožto subjektu, který není spotřebitelem, a novým občanským zákoníkem.

1.4. Kupní smlouva je uzavřena v momentě stisknutí tlačítka pro potvrzení objednávky na webové stránce prodávajícího. Kupní smlouvu lze sjednat rovněž individuálně, případně též nikoliv prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Za individuálně sjednanou smlouvu se považuje zejména smlouva s kupujícím, která byla uzavřena na základě oboustranné e-mailové komunikace mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem není pouze koupě hotového produktu z e-shopu prodávajícího. Individuálně sjednaná smlouva je tedy např. smlouva o koupi zboží, upraveného na zakázku pro kupujícího, nebo smlouva o nájmu plenek na dobu určitou. Uzavřením takové smlouvy s prodávajícím vyjadřuje kupující/spotřebitel svůj souhlas s tím, že od takovéto smlouvy není možné odstoupit bez udání důvodu v zákonné 14-denní lhůtě.

1.5. V individuálně sjednané smlouvě lze sjednat ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek, která mají před ustanoveními těchto obchodních podmínek přednost. Není-li však dohodnuto jinak, ustanovení těchto obchodních podmínek se užijí i v případě kupních smluv uzavřených dle čl. 1.4 těchto obchodních podmínek bez dalšího.

1.6. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní nebo jiné smlouvy, uzavírané prodávajícím dle odst. 1.1. a 1.4. obchodních podmínek. Textová podoba poskytovaného znění těchto obchodních podmínek je zachována jejich zveřejněním na webovém rozhraní obchodu, neboť jsou poskytnuty způsobem umožňujícím je zachovat a opakovaně zobrazovat. Obchodní podmínky a další obsah webového rozhraní obchodu obsahují veškeré informace vyžadované novým občanským zákoníkem a dalšími zákonnými předpisy, které prodávající povinně sděluje před uzavřením kupní smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku koupě. Smlouva samotná rovněž vychází z těchto obchodních podmínek a není-li v individuálních případech stanoveno jinak, neuzavírá se písemně. U prodávajícího se v případě, že smlouva není uzavřena v písemné formě, ukládají veškeré údaje o kupní smlouvě pod unikátním číselným kódem objednávky, jinak se smlouva, je-li uzavřena písemně, archivuje. Individuálně uzavřená písemná smlouva nebo údaje o smlouvě neuzavřené písemně, ukládané prodávajícím v elektronické podobě pod unikátním číselným kódem objednávky, nejsou veřejně přístupné.

1.7. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti kupujících při využívání webové stránky prodávajícího a další související právní vztahy.

1.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Takovou změnou však nejsou dotčena práva a / nebo povinnosti stranám již vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené za účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.9. Prodávající není ve vztahu ke kupujícím vázán žádnými ať již povinnými nebo dobrovolně dodržovanými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) nového občanského zákoníku.

1.10. Kupní smlouvu lze u prodávajícího bez dalšího uzavřít v českém jazyce. Možnost uzavření kupní smlouvy v jiném než českém jazyce může být sjednána individuálně. Veškerá sdělení vůči spotřebiteli se poskytují v jazyce smlouvy.

 

 

Článek II.

Kupní smlouva 

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje průběžně aktualizovaný souhrn zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty v aktuálně stanovené výši. Nabídka prodeje zboží a cena tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny nabízeného zboží jsou pro prodávajícího závazné při platbě v českých korunách, v případě, kdy kupující hradí kupní cenu v jiné měně než v českých korunách, budou ceny zboží kupujícímu upraveny ve faktuře dle aktuálního ceníku prodávajícího pro měnu, ve které bude kupní cena hrazena.

2.2. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou považovány za nezávazné v tom smyslu, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména, nikoliv však výlučně, s kupujícími, kteří již v předchozích případech podstatným způsobem porušili kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Nabídka zboží se činí s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

2.3. Prodávající si vyhrazuje možnost uzavřít kupní smlouvu též za individuálně sjednaných podmínek (odst. 1.4. obchodních podmínek).

2.4. Výslovně se stanovuje, že návrh na uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se má za přijatý teprve doručením potvrzující zprávy o přijetí objednávky (akceptace), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku (zejména, nikoliv však výlučně elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícím v objednávce uvedené).

2.5. Za účelem provedení objednávky zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy). Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží s uvedením počtu požadovaných kusů a případně též varianty provedení kupující „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b) celkové výši a způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c) způsobu a nákladech spojených s balením a dodáním objednaného zboží kupujícímu (dále společně ad a) až c) jen jako „objednávka“).

2.6. Před podáním objednávky prodávajícímu prostřednictvím webového rozhraní obchodu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.

2.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (objednané množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V takovém případě se neuplatňuje ustanovení odst. 2.4. obchodních podmínek a návrh na uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se má za přijatý teprve doručením vyžádaného dodatečného potvrzení objednávky prodávajícímu.

2.8. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti. Přijetí nabídky dle odst. 2.4. obchodních podmínek nabývá účinnosti okamžikem doručení akceptace prodávajícího kupujícímu, přijetí dle odst. 2.7. obchodních podmínek je pak účinné teprve okamžikem doručení akceptace vyžádaného dodatečného potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu.

2.9. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno kupujícímu na území České republiky. Podmínky dodání zboží do jiných zemí se sjednávají individuálně na e-mailu prodávajícího info@bamboolik.cz.

2.10. Prodávající si vyhrazuje k dodávanému zboží vlastnické právo. Kupující se stane vlastníkem objednaného zboží teprve úplným zaplacením jeho kupní ceny (v souhrnu výhrada vlastnického práva). Nebezpečí škody na objednaném zboží však na kupujícího přechází již jeho převzetím. Tentýž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti; to neplatí, uplatnil-li kupující právo žádat dodání náhradního zboží, nebo odstoupil-li od smlouvy.

2.11. Kupní smlouva je jako typ závazku z právního jednání upravena ustanoveními §§ 2079 a násl. nového občanského zákoníku. Není-li těmito obchodními podmínkami ujednáno odlišně, případně, je-li pro spotřebitele zákonem stanovena speciální kogentní úprava, na tato ustanovení se odkazuje. Považuje-li se kupní smlouva za spotřebitelskou, použijí se ustanovení §§ 1810 až 1819 nového občanského zákoníku, na spotřebitelské smlouvy uzavírané distančním způsobem pak ustanovení §§ 1820 a násl. nového občanského zákoníku. Spotřebiteli se dále poskytuje zvláštní ochrana zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění účinném dle pozdějších novelizací (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

 

 

Článek III.

Další cenové, platební, dodací a přepravní podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) při osobním odběru zboží hradí cenu v hotovosti na adrese sídla prodávajícího, a to Ječná 1321/29a, 621 00 Brno - Řečkovice, nebo

b) v hotovosti při zásilce na dobírku v místě dodání určeném kupujícím v objednávce, nebo

c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího dle následující specifikace:

nebo

d) kartou online skrze platební bránu GoPay - včetně možností Apple Pay či Google Pay. 

 

3.2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od účinnosti přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy (odst. 2.8. obchodních podmínek). Při neuhrazení kupní ceny v uvedeném termínu, nebude-li dohodnuto jinak, se má za to, že přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícím pozbylo účinnosti a objednávka bude ze strany prodávajícího stornována.

3.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo faktury). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.4. Prodávající poskytuje dle vlastní úvahy slevy z nabízeného zboží, např. v rámci výprodeje, při prodeji zboží II. jakosti, prodeji použitého zboží, v rámci marketingových akcí, slevy vráceného zboží v případech, kdy kupující od smlouvy o koupi tohoto zboží odstoupil dle článku VI. obchodních podmínek, případně slevy v rámci bonusových programů smluvních partnerů prodávajícího, nebo jako kompenzaci dle článku 6.3 písm. f) obchodních podmínek. Uvedené slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, nestanoví-li prodávající výslovně jinak a poskytují se výlučně na zboží vyráběné prodávajícím, nikoli na zboží obchodních parnerů prodávajícího. Prodávající dále poskytuje dle svého uvážení dárky k objednávkám, které prodávající poskytuje dle aktuálních skladových zásob a bez nároku kupujícího na výběr konkrétního dárku (pokud je to možné, umožní prodávající kupujícímu vybrat si druh dárku). Kupující bere na vědomí, že dárky k objednávkám bývají sezonní a mohou se měnit dle aktuálních skladových zásob prodávajícího.

3.5. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy (na cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy) kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.6. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Prodávající se zavazuje doručit zboží kupujícímu do 30 dnů od zaplacení objednávky, pakliže není v kupní smlouvě sjednáno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V případě, že prodávající nedoručí zboží kupujícímu ve lhůtě 30 dnů, kupující není povinen zboží převzít a zaplatit - kupní smlouva tímto zaniká. 

3.7. Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Je-li kupujícím spotřebitel, použije se věta první tohoto odstavce pouze tehdy, pokud dopravce určil kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut. V opačném případě je věc kupujícímu odevzdána, až mu ji dopravce předá.

3.8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.9. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání dopravcem na místo určení. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání a zboží je vráceno dopravcem zpět prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím úplatu za uskladnění zboží ve výši až 500,- Kč (slovy pětset korun českých) dle velikosti zásilky a dále je v případě, že kupující nesdělí k výzvě prodávajícího, zda žádá zboží zaslat opakovaně (odst. 3.8. obchodních podmínek), prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy se závazek z kupní smlouvy zrušuje od počátku. Pokud byla již cena zboží uhrazena, je kupující povinen si dát započíst na vracenou cenu zboží prodávajícím již vynaložené náklady na přepravu vráceného zboží a úplatu za uskladnění, případně její poměrnou část. V případě, že zboží před odesláním uhrazeno nebylo (dobírka), je prodávající oprávněn náklady na uskutečněnou dopravu vráceného zboží a úplatu za uskladnění účtovat kupujícímu dodatečně.

3.10. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti. Kupující dodané zboží podle možností prohlédne co nejdříve po převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Je-li zboží odesíláno, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena na místo určení.

3.11. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit doplňkové dodací podmínky prodávajícího.

 

 

Článek IV.

Práva z vadného plnění

 

4.1. Prodávající zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na zboží podle čl. 7 obchodních podmínek je zboží bez vad, zejména pak, že zboží:

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 2. je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasí;
 3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití;
 4. je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 6. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k použití, které může kupující rozumně očekávat.

4.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

4.3. V případě, že bude mít zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 1, může kupující prodávajícímu takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat) zasláním e-mailu na adresu info@bamboolik.cz či dopisu na adresu prodávajícího, případně osobně v sídle prodávajícího na adrese Ječná 1321/29a, 621 00 Brno. V ideálním případě může kupující pro reklamaci využít tento online formulář. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chce kupující vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůže následně bez souhlasu prodávajícího změnit. Reklamaci vyřídí prodávající v souladu s právem z vadného plnění uplatněným ze strany kupujícího.

4.4. Má-li zboží vadu, má kupující následující práva:

 1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží; nebo
 2. na odstranění vady opravou zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

4.5. Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

4.6. Dále má kupující právo na:

 1. přiměřenou slevu z ceny zboží; nebo
 2. odstoupení od smlouvy,

jestliže:

 1. odmítne prodávající vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy;
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením smlouvy; nebo
 4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

 

4.7. Právo na odstoupení od smlouvy nenáleží v případě, je-li vada zboží nevýznamná.

4.8. V případě, že si vadu na zboží způsobil sám kupující, práva z vadného plnění mu nenáleží.

4.9. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

4.10. Při uplatnění reklamace prodávající vystaví kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

 1. datum, kdy byla reklamace uplatněna;
 2. co je obsahem reklamace;
 3. jaký způsob vyřízení reklamace je požadován;
 4. kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

4.11. Nedohodnou-li se obě strany na delší lhůtě, prodávající odstraní vady do 30 dnů od obdržení reklamace a poskytne kupujícímu informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, má kupující právo odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

4.12. O vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího e-mailem a vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je kupující povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu.

4.13. V případě, že je kupující podnikatelem, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží.

4.14. V případě, že je kupující spotřebitelem, má právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

 

Článek V.

Zvláštní ochrana spotřebitele při prodeji zboží v obchodě

 

5.1. Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek dopadají jakožto speciální na smlouvy s kupujícími, kteří nejsou podnikateli, tedy při uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím je z okolností zřejmé, že se koupě netýká podnikatelské činnosti kupujícího (kupujícím je spotřebitel).

5.2. Prodávající odpovídá v případech kupních smluv dle odst. 5.1. obchodních podmínek spotřebiteli, že dodané zboží při převzetí nemá vady (odst. 4.1. a 4.2. obchodních podmínek, spolu s dále uvedeným). Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal,

a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí a / nebo provedením vzorku, jak je možno jej předvést na adrese prodávajícího a / nebo předloze, která odpovídá vyobrazení zboží ve webovém rozhraní obchodu, podle kterých se jakost a provedení zboží určuje podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5.4. Má-li zboží vadu, která nebrání užívat je k určenému účelu, prodává se za cenu uvedenou ve webovém rozhraní obchodu, a to vždy nižší, než je stanovená cena zboží bezvadného. Prodávající spotřebitele upozorní, že zboží má vadu a o jakou vadu se jedná. Je-li takto prodáváno zboží navíc již použité zkracuje se doba pro uplatnění práv z vadného plnění (odst. 5.5. obchodních podmínek) na polovinu, tj. 12 (slovy dvanáct) měsíců od převzetí zboží.

5.5. U zboží dodaného kupní smlouvou dle tohoto článku obchodních podmínek je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady (odst. 5.7. obchodních podmínek), která se vyskytne v době 24 (slovy dvaceti čtyř) měsíců od převzetí zboží. Ustanovení odst. 5.5. obchodních podmínek se nepoužije v případě:

a) zlevněného zboží na vadu, pro kterou byla nižší cena stanovena a

b) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí spotřebitelem.

5.6. Požádá-li o to spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Další práva spotřebitele, která se ke koupi zboží vážou, nejsou obsahem potvrzení dotčena; tuto skutečnost prodávající v potvrzení uvede. Potvrzení lze nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje a údaje o totožnosti prodávajícího.

5.7. Nemá-li zboží dodané smlouvou dle tohoto článku obchodních podmínek vlastnosti stanovené v odst. 5.2. obchodních podmínek, může spotřebitel u prodávajícího požadovat:

a) dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené a pokud se nejedná o věc zlevněnou nebo použitou; v těchto případech má spotřebitel právo na přiměřenou slevu (s výlukou dle odst. 5.5. písm. a) obchodních podmínek),

b) pokud se vada týká pouze součásti dodaného zboží (tj. všeho, co k věci podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí), může spotřebitel požadovat jen výměnu vadné součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo pouze na bezplatné odstranění vady.

5.8. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu jeho vadné součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel též právo od smlouvy odstoupit.

5.9. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit vadnou součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

5.10. Uplatní-li spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

5.11. Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, pokud není v potvrzení podle odst. 5.6. obchodních podmínek uvedena jiná osoba určená k opravě dodaného zboží v případě jeho vady, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro spotřebitele bližším. V takovém případě uplatní spotřebitel právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a spotřebitelem při koupi zboží.

5.12. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu zboží sám způsobil. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud kupující provede úpravu zakoupeného zboží, takže zboží bude jakkoliv pozměněno. V případě jakékoliv úpravy zboží nenese prodávající již dále odpověděnost za bezvadnost dodaného zboží.

 

Článek VI.

Odstoupení od smlouvy

 

6.1. Spotřebitel (odst. 1.3. obchodních podmínek) má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem (odst. 1.2. obchodních podmínek) ve lhůtě 14 (slovy čtrnácti) dnů. Odstoupením od smlouvy se závazek z kupní smlouvy zrušuje od počátku a v rozsahu jeho účinků zanikají práva a povinnosti stran. Odstoupení od smlouvy nelze aplikovat na smlouvy uzavřené individuálním způsobem dle čl. 1.4. a 1.5. těchto obchodních podmínek.

6.2. Lhůta běží ode dne převzetí zboží spotřebitelem nebo jím určenou osobou (nikoliv dopravcem). Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží ode dne převzetí poslední dodávky zboží spotřebitelem nebo jím určenou osobou (nikoliv dopravcem). Pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží spotřebitelem nebo jím určenou osobou (nikoliv dopravcem).

6.3. Bližší podmínky a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem (dále též jen „odstoupení“) se dle prováděcího předpisu k ustanovením §§ 1820 odst. 1, písm. f) a 1820 odst. 2 nového občanského zákoníku (Nařízení vlády č. 363/2013 Sb.) stanovují takto (ve svém souhrnu „poučení o možnosti odstoupení od smlouvy“):

a) spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným způsobem - písemně, pomocí telefonu, zasláním e-mailu, nebo skrze chat či profil prodávajícího na sociálních sítích. Prodávající poté vyzve spotřebitele k vyplnění bližších informací v online formuláři; Spotřebitel doloží též doklad o zakoupení zboží u prodávajícího

b) po vyplnění tohoto online formuláře obdrží prodávající automatické oznámení; k dodržení lhůty pro odstoupení tedy postačuje odstoupení od smlouvy ohlásit jakýmkoli jednoznačným způsobem před uplynutím příslušné lhůty

c) spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení, zaslat prodávajícímu zpět nebo je předat na adrese sídla prodávajícího; lhůta se považuje za zachovanou, pokud je zboží odesláno zpět před uplynutím lhůty 14 (slovy čtrnácti) dnů

d) pokud spotřebitel účinně odstoupí od smlouvy, prodávající mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátí všechny platby, které od něho obdržel, včetně nákladů na dodání zboží - pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel spolu s oznámením o odstoupení výslovně neurčil jinak nebo s tím souhlasil; spotřebiteli tím však v žádném případě nevzniknou další náklady

e) prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby dle písm. d) dříve, než obdrží od spotřebitele vrácené zboží nebo než spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět prodávajícímu, podle toho, co nastane dříve

f) v případě odstoupení od smlouvy spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží; v individuálních případech je možná dohoda o opačném postupu, případně poskytnutí slevy na další nákup ve výši odpovídající vynaloženým přímým nákladům spojeným s vrácením zboží v důsledku odstoupení od smlouvy

g) spotřebitel v souvislosti s odstoupením od smlouvy odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti

h) spotřebitel bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno (nad rámec povoleného snížení ceny zboží dle písm. g) shora), vzniká prodávajícímu vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé; nárok na náhradu takto vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení plateb dle písm. d) – výslovně se stanovuje, že škoda se nenahrazuje uvedením do předešlého stavu a dále, že při určení výše škody se ve smyslu ustanovení § 2969 odst. 1 nového občanského zákoníku vychází z prodejní ceny poškozeného zboží, která se tak považuje za jeho cenu obvyklou

6.4. Vrácení zboží dle odst. 6.3. písm. c) obchodních podmínek se řídí obdobnými pravidly jako u předání zboží k reklamaci (odst. 7.9 písm. c) obchodních podmínek); zboží musí být prodávajícímu předáno čisté a nezapáchající; z hygienických důvodů nelze v opačném případě zboží přijmout a ve stejném stavu bude vráceno zpět spotřebiteli nebo bude proti nároku spotřebitele i v tomto případě započten nárok prodávajícího na náhradu škody dle odst. 6.3. písm. h) obchodních podmínek.

6.5 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, nebo které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a dále od smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a obal tímto poničil, toto zboží není možné vrátit z hygienických či zdravotních důvodů (např. menstruační kalíšek, menstruační kalhotky). Spotřebitel rovněž nemůže odstoupit od smlouvy o nájmu plenek (služba zapůjčení plenek), které byla uzavřena na dobu určitou.

6.6 V případě, že součástí dodávky zboží byl dárek k nákupu, je spotřebitel povinen vrátit zboží včetně tohoto dárku. Na tento dárek se uplatňují podmínky popsané v písm. g) a h) tohoto odstavce ve stejném rozsahu, jako na vracené zboží. 

 

Článek VII.

Informační povinnost prodávajícího dle zákona o ochraně spotřebitele (odst. 2.11. obchodních podmínek)

Reklamační řád

 

7.1. Prodávající informuje spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby,

a) prostřednictvím samostatné části webového rozhraní obchodu (popis produktu, informace k údržbě) a / nebo informace o dalším prodávaném zboží přímo u konkrétních položek a / nebo

b) přiměřeně jsou tyto informace obsaženy také v případně přikládaném písemném návodu nebo prostřednictvím nášivek se symboly (piktogramy o označení velikosti, materiálovém složení, způsobu ošetřování); prodávající spotřebiteli na požádání vysvětlí nebo vhodně zpřístupní (webovým rozhraním obchodu) jejich význam.

7.2. Použité nebo upravované zboží, zboží s vadou nebo zboží, jehož užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, je prodáváno odděleně a prodávající na tyto skutečnosti spotřebitele upozorňuje v označení konkrétního zboží (ve webovém rozhraní obchodu, popřípadě jinak).

7.3. Omezení pro dodání zboží vyplývá z obecné výhrady dle odst. 2.2. obchodních podmínek a případných jiných údajů k jednotlivému zboží dle webového rozhraní obchodu (např. prodej zboží v limitovaných edicích). Vymezení způsobů přijímaných plateb je obsahem samostatného odst. 3.1. obchodních podmínek.

7.4. Informace o rozsahu a podmínkách uplatnění práva z vadného plnění a ochraně spotřebitele s tím související (dále jen „reklamace“) jsou obsaženy v samostatných Článcích IV. a V. obchodních podmínek.

7.5. Informace o způsobu uplatnění reklamace, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, jsou v souhrnu obsaženy v reklamačním řádu prodávajícího (dále jen „Reklamační řád“).

7.6. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba (jiná osoba dle odst. 5.11. obchodních podmínek), přijímá prodávající reklamace na adrese svého sídla, a to Ječná 1321/29a, 621 00 Brno, případně v kterékoli své provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží (v souhrnu adresa prodávajícího). Na adrese prodávajícího je po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený zaevidovat reklamace.

7.7. Prodávající vydává spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Stejně postupuje i jiná osoba.

7.8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník a nebo jiná osoba rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Tato lhůta běží buďto ode dne, kdy bylo prodávajícím potvrzeno, že pro posouzení vady postačí zaslaná fotodokumentace dle bodu 7.9. a) tohoto článku, anebo v případě nutnosti fyzického posouzení zboží běží tato lhůta od přijetí zboží k posouzení v místě sídla prodávajícího. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy (odst. 4.3. obchodních podmínek).

7.9. Prodávající si vyhrazuje pro řádné a účinné uplatnění reklamace s ohledem na povahu dodávaného zboží tyto doplňkové reklamační podmínky:

a) prvotní avízo o zamýšlené reklamaci, nejlépe s fotodokumentací reklamované vady dodaného zboží, spotřebitel provede vyplněním tohoto reklamačního formuláře (prodávající po jeho vyplnění automaticky obdrží oznámení o vyplnění formuláře spotřebitelem). Na základě fotodokumentace potvrdí prodávající spotřebiteli, zda je z ní vada dostatečně jasná, aby byla reklamace vyřízena bez fyzického posouzení zboží, anebo zda je nutno zboží odeslat na adresu prodávajícího pro posouzení vady. 

b) reklamované zboží spolu s dokladem o koupi následně spotřebitel doručí prodávajícímu na jeho adresu osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby spotřebitele s tím, že kompenzace poštovného dle písm. e) tohoto článku obchodních podmínek vychází z nejlevnějšího způsobu dodání zboží, který prodávající nabízí dle ceníku poštovného), v balíčku jasně označeném slovem „Reklamace“.

c) reklamované zboží musí být prodávajícímu předáno čisté, vyprané, řádně vysušené a nezapáchající; z hygienických důvodů nelze jinak zboží přijmout k reklamaci a ve stejném stavu bude vráceno zpět spotřebiteli

d) k dodatečné výzvě prodávajícího je spotřebitel povinen sdělit, jakým způsobem dodané zboží ošetřoval (např. způsob praní, žehlení, sušení, s uvedením pracího prostředku), uchovával a užíval

e) v případě uznané reklamace se mimo vlastního práva z vadného plnění vypořádá též nárok spotřebitele na kompenzaci poštovného dle písm. b), a to dohodou s prodávajícím na adrese elektronické pošty na info@bamboolik.cz

7.10. V případě stížností spotřebitele na třetí strany vstupující do nákupního procesu (dopravce, platební brána, apod.), budou tyto vyřízeny obratem a posuzovány dle invidivuální situace. Případné stížnosti či připomínky zašle spotřebitel na adresu prodávajícího na info@bamboolik.cz 

 

Článek VIII.

Další práva a povinnosti smluvních stran související s užitím webového rozhraní obchodu

 

8.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií a jiného zobrazení nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.2. Kupující nesmí při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky obchodu v rozporu s jejich určením.

 

Článek IX.

Doručování

 

9.1. Nebude-li v individuálních případech dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně odeslána v písemné formě, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty nebo na poštovní adresu jím uvedené v jeho uživatelském účtu (případně v objednávce zboží).

9.2. Korespondence související s kupní smlouvou je doručena:

a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

b) v případě doručování osobně převzetím zásilky adresátem,

c) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem (popřípadě osobou oprávněnou za něj zásilku převzít) nebo uplynutím lhůty 10 (slovy deseti) dnů od uložení zásilky a zanecháním výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb nebo v případě nemožnosti zanechání výzvy v místě doručování adresátu, dojde-li k uložení zásilky u prodávajícího po jejím vrácení provozovatelem poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení zásilky nedozvěděl, nebo

d) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.

 

Článek X.

Ochrana osobních údajů

 

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, pokud je fyzickou osobou, k níž se osobní údaje vztahují (dále též kupující nebo jen, nikoli však výlučně, „subjekt údajů“), je zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím v rozsahu:

a) jméno a příjmení,

b) adresa bydliště, resp. udaná poštovní adresa kupujícího,

c) identifikační číslo a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby,

d) adresa elektronické pošty a

e) telefonní číslo.

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu dle odst. 10.2. obchodních podmínek prodávajícím; shromažďovány jsou v rozsahu nezbytném pro účely jednání o uzavření kupní smlouvy dle Článku II. obchodních podmínek a realizace práv a povinností z ní po jejím uzavření a dále pro účely následného zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu (nabízení obchodu nebo služeb). Za účelem nabízení obchodu nebo služeb subjektu údajů, může prodávající pro tento účel použít jméno, příjmení a adresu subjektu údajů, pokud tyto údaje byly získány z veřejného seznamu nebo v souvislosti s činností prodávajícího jakožto správce osobních údajů. Prodávající však nesmí uvedené údaje dále zpracovávat, pokud s tím subjekt údajů vyslovil nesouhlas. Nesouhlas se zpracováním je nutné vyjádřit písemně. Bez souhlasu subjektu údajů nelze k uvedeným údajům přiřazovat další osobní údaje.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět úplně, správně a pravdivě v rozsahu dle odst. 10.2. obchodních podmínek (v souhrnu „poskytované osobní údaje“) a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující se tímto poučuje o tom, že se z jeho strany jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů (tj. informace získané se souhlasem subjektu údajů) a dále o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením o tom. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen, případně za přiměřenou náhradu, tuto informaci bez zbytečného odkladu předat (v souhrnu „poučení subjektu údajů“).

10.5. Kromě dopravce zboží nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu kupujícího prodávajícím předávány třetím osobám. Zpracováním osobních údajů kupujícího však prodávající může pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

10.6. Osobní údaje budou prodávajícím nebo zpracovatelem (odst. 10.5. obchodních podmínek) zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle však po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, v elektronické podobě automatizovaným způsobem, případně v podobě tištěné způsobem neautomatizovaným.

10.7. Kupující, který zjistí nebo se domnívá, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

10.8. Je-li žádost subjektu údajů podle odst. 10.7. obchodních podmínek shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

10.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.10. Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů při zpracování osobních údajů, vede registr zpracování osobních údajů a přijímá podněty a stížnosti na porušení povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů při zpracování osobních údajů a informuje o jejich vyřízení.

 

Článek XI.

Mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy a informace o mimousoudním řešení sporů


11.1.  Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

11.2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace o mimosoudním řešení sporu jsou dostupné na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

11.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

11.4. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

11.5. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

11.6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Článek XII.

Získávání a zpracovávání hodnocení obchodu

Při odeslání objednávky na našem e-shopu má každý zákazník možnost (nikoli povinnost) se rozhodnout, zda chce vyplnit dotazník spokojenosti v rámci programu Ověřeno zákazníky od platformy Heuréka.cz. Jakým způsobem tato hodnocení získáváme a prezentujeme na našich stránkách, je podrobně rozepsáno zde

 

 

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení 

12.1. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou nebo vztah související s užitím webové stránky nebo webového rozhraní obchodu obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, řídí se českým právem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů, nevyjímaje přímo závazné předpisy Evropských společenství.

12.2. Prodávající je obchodní společností zapsanou v příslušném obchodním rejstříku, je oprávněn zejména, nikoliv však výlučně, k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a jeho obchodní činnost nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu prodávajícího provádí v rámci své působnosti věcně a místně příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce, s výjimkami dle ustanovení § 23 tohoto zákona.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné pro rozpor se zákonem, dobrými mravy nebo veřejným pořádkem nebo neúčinné s ohledem na novelizaci obchodních podmínek, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje, jinak zákonná úprava. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení obchodních podmínek není bez dalšího dotčena platnost jiných konkrétních nebo všech ostatních ustanovení obchodních podmínek.

12.4. Tato verze obchodních podmínek se označuje nahrazuje předchozí obchodní podmínky společnosti Bamboolik s.r.o.  (s výhradou zachování účinnosti předchozích dle odst. 1.8. obchodních podmínek). Obchodní podmínky v této verzi jsou platné a účinné od 06.01.2023.